کارکنان


محمدمصطفی ربیعی
- سرپرست اداره رفاه کارکنان دانشگاه -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل : refah@basu.ac.ir

تلفن : 08138380634


داخلی : 429