افراد

افراد


 

 

حمیدرضا حسینی
سرپرست اداره رفاه کارکنان دانشگاه

 
 
مجتبی عرفان دوست
کارشناس روابط عمومی و مسئول میهمانسری های دانشگاه

 


اخبار