رئیس اداره آمار

رئیس اداره آمار


 

 

 
 
رئیس اداره آمار
 
       مهندس شیرین رسولی
 
      تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
 
      تلفن مستقیم: 08138380657
 
      تلفن داخلی: 447
 
 
       
 
   
 
      
 
 
 
 
 
 

اخبار