غارعلیصدر

غارعلیصدر


 
همکاران محترم بر اساس تفاهم به عمل آماده با شرکت سیاحتی علیصدر جهت تهیه بلیط بازید از غار علیصدر می توانند به شرح ذیل اقدام و جهت تهیه معرفی نامه به اداره رفاه کارکنان مراجعه نمایند.


   مسیر بازید ویژه  35000 تومانی با 10000 تومان تخفیف، 25000 تومان قابل ارائه می باشد
 
   مسیر بازدید معمولی  25000 تومانی با 7000 تومان تخفیف، 18000 تومان قابل ارائه می باشد

اخبار