قابل توجه اعضای محترم هیات علمی پیمانی و کارکنان عزیز پیمانی و قراردادی

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی پیمانی و کارکنان عزیز پیمانی و قراردادی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نظر به اینکه مقرر گردیده است امضاء افراد در سامانه احکام کارگزینی به صورت دیجیتال تعریف و از تاریخ

نظر به اینکه مقرر گردیده است امضاء افراد در سامانه احکام کارگزینی به صورت دیجیتال تعریف و از تاریخ 01/04/1396 مورد استفاده قرار گیرد، مقتضی است حداکثر تا تاریخ 96/3/31 جهت ثبت امضاء دیجیتال خود به اداره کارگزینی مراجعه نمایید.
ساعت مراجعه: 8 الی 13


اخبار