مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی


 

 

جواد طاهری نژاد 
 
مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
 
      دکتر جواد طاهری نژاد
 
         تحصیلات: دکتری مهندسی عمران
 
         مرتبه علمی: استادیار
 
       
 
       
 
   
 
      
 
 
 
 
 
 

اخبار