مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی


 

 

 
 مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
 
       مهندس نبی الله سپهری
 
      تحصیلات: کارشناسی ارشد
 
       تلفن داخلی: 448
 
   
 
      
 
 
 
 
 
 

اخبار