مسئول بیمه دانشگاه

مسئول بیمه دانشگاه


 

 

 
 مسئول بیمه دانشگاه
 
       محمد مصطفی ربیعی
 
       تحصیلات: کارشناسی ارشد
 
       تلفن مستقیم: 38380634
 
       تلفن داخلی: 429
 
   
 
      
 
 
 
 
 
 

اخبار