معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی


اهداف و وظایف اساسی

 

·         ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن

 

·         تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب

 

·         ارائه گزارش های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر

 

·         پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه

 

·         نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها

 

·         همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه

 

·         اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی و عمرانی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوط

 

 

 

اخبار