چهاردهمین جلسه هم اندیشی رؤسای محترم دانشکده های اقماری با ریاست محترم دانشگاه و اعضاء محترم هیئت رئیسه

چهاردهمین جلسه هم اندیشی رؤسای محترم دانشکده های اقماری با ریاست محترم دانشگاه و اعضاء محترم هیئت رئیسه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در این جلسه ابتدا ریاست محترم دانشگاه در خصوص بحث حفظ و تقویت وضع موجود دانشکده های اقماری با اولویت قرار دادن برنامه محوری، قانون مداری و بستر سازی های لازم برای ایجاد برنامه ریزی در جهت تسهیل روند پیشرفت امور سخنانی را ایراد فرمودند سپس روسای محترم دانشکده های اقماری هر یک گزارشی از محل مجموعه مدیریتی خود ارائه نمودند.

در این جلسه ابتدا ریاست محترم دانشگاه در خصوص بحث حفظ و تقویت وضع موجود دانشکده های اقماری با اولویت قرار دادن برنامه محوری، قانون مداری و بستر سازی های لازم برای ایجاد برنامه ریزی در جهت تسهیل روند پیشرفت امور سخنانی را ایراد فرمودند سپس روسای محترم دانشکده های اقماری هر یک گزارشی از محل مجموعه مدیریتی خود  ارائه نمودند.


اخبار