اداره رفاه کارکنان

=====================================

 

لینک ثبت درخواست تسهیلات بانک دی

 

================================================

 

==================================

مهمترین و اثربخش ترین سرمایه هر سازمانی، منابع انسانی آن سازمان می باشد، و رسیدن به تعالی سازمانی و رشد و توسعه پایدار میسر نمی گردد مگر در سایه وجود منابع انسانی کارآمد و توانمند، لذا توجه به امور رفاهی و نیازهای مادی و معنوی ایشان در اولویت برنامه های معاونت محترم توسعه وامور پشتیبانی دانشگاه می باشد، امید است با یاری پروردگار بخش کوچکی از زحمات پرسنل فرهیخته دانشگاه جبران شود.

 

مهمترین وظایف اداره رفاه دانشگاه به شرح ذیل می باشد:

 

*نیازسنجی،برنامه ریزی،هماهنگی و پیگیری امور رفاهی و پیش بینی نیازهای آتی

 

*انجام امور مربوط به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان و عمر و حوادث پرسنل و نظارت بر قرارداد

 

*انجام امور مربوط به ثبت نام بیمه تکمیلی درمان و عمر و حوادث پرسنل و پیگیری خسارات

 

*انجام امور مربوط واگذاری موقت منازل مسکونی دانشگاه به اعضاء هیأت علمی و اعضا غیرهیات علمی

 

*انجام امور مربوط به انعقاد قراردادهای رفاهی با سازمانها، شرکت ها،فروشگاه ها و مراکز تفریحی

 

*انجام امور مربوط به انعقاد قراردادهای رفاهی با سایر دانشگاه ها جهت استفاده از ظرفیت های تفریحی و اقامتی آنها

 

*انجام امور مربوط به انعقاد قرارداد بیمه اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه و بیمه مسئولیت مدنی و نظارت بر قرارداد

 

*پرداخت کمک هزینه ازدواج و فوت

 

*پرداخت هزینه فوت همکاران(عادی-حادثه) به بازماندگان(از قرارداد بیمه عمر و حوادث)

 

*پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازصندوق های اسکان و کارکنان به اعضاء هیأت علمی و اعضا غیرهیات علمی

 

*صدور معرفی نامه برای همکاران به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، استفاده از مهمانسراهای سایر دانشگاه ها، خرید اقساطی از فروشگاه ها و مراکز طرف قرارداد