تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اهداف و وظایف اساسی

 

·         ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن

 

·         تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب

 

·         ارائه گزارش های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر

 

·         پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه

 

·         نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها

 

·         همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه

 

·         اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی و عمرانی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوط

 

·         رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش های کاری مورد عمل در واحدهای مختلف بمنظور ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه

 

·         نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیات امنای ذیربط

 

·         تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصتها و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب

 

·         ارائه گزارش های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر

 

·         جمع آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز بر اساس طرح جامع دانشگاه و برنامه ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه و انجام کلیه فعالیتهای لازم در جهت اجرای طرح های عمرانی دانشگاه(اعم از پیمانی، امانی و ...)

 

·         انجام تعمیرات اساسی بنظور احیاء و نگهداری ساختمانها و تاسیسات موجود

 

·         تشکیل کمیته تدوین روشهای اجرایی بمنظور بهینه سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونتهای دانشگاه

 

·         استقرار فرایند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی بمنظور تهیه گزارشات مدیریتی و مالی در جهت ایجاد انظباط مالی در بخشهای مختلف دانشگاه

 

·         تدوین روشهای اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات دانشگاه بمنظور حفظ و نگهداری از سرمایه های ملی دانشگاه

 

·         برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول اداری و بهره وری

 

·         برنامه ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره وری در فرایند آموزش، تحقیق و فناوری با عنایت به شایسته سالاری، ابتکار، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی

 

·         برنامه ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه سازی و انطباق نظامهای مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی

 

·         انجام طرحهای مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئین نامه های داخلی دانشگاه با هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن آنها

 

·         برنامه ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستمها، روشها و رویه های مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع،  تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیازهای جدید

 

·         پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیتهای بهره وری و تحول اداری دانشگاه

 

·         برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون بهره وری و تحول اداری دانشگاه

 

·         ارزیابی عملکرد و تهیه و تنظیم گزارش ادواری از اجرای برنامه های تحول اداری و بهره وری در دانشگاه

 

·         مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیرآموزش و اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان مزبور

 

·         انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه