ارتباط با معاونت

تماس با معاونت


شماره تلفن های معاونت

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
معاونت /حوزه شماره تماس مستقیم داخلی نمابر پست الکترونیکی
معاونت توسعه و پشتیبانی 38272899 410 38381160