مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی


دکتر جواد طاهری نژاد
- مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی -
تحصیلات : دکتری مهندسی عمران

ایمیل : jtaherin@gmail.com

تلفن :


داخلی :