مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی


مرتضی حیدری مظفر
- مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی -
تحصیلات : دکتری مهندسی عمران

ایمیل : m.heidarimozaffar@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی :