مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی


نبی اله سپهری
- مدیر منابع انسانی و پشتیبانی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 448