معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی دانشگاه


دکتر حسن علی عربی
- معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی دانشگاه -
تحصیلات : دکتری علوم دامی

ایمیل : h_aliarabi@yahoo.com

تلفن : ۰۸۱۳۸۲۷۲۸۹۹


داخلی : 410