ارتباط با معاونت

نشانی و نقشه

آدرس : دانشگاه بوعلی سینا

 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

 کد پستی 6517838195

 صندوق پستی: 651754146