کارکنان

 

ارزیابی کارکنان

دستور العمل تکمیل فرم ارزیابی عملکرد کارکنان

فرم ارزیابی عملکرد گروه یک

فرم ارزیابی عملکرد گروه دو

فرم ارزیابی عملکرد گروه سه

فرم ارزیابی عملکرد گروه چهار

ادامه تحصیل

 

فرم ادامه تحصیل کارکنان

ارتقا رتبه

فرم درخواست ارتقاء رتبه (کارکنان)

انتقال درخواست انتقال به دانشگاه
تبدیل وضعیت تبدیل وضع پیمانی به رسمی آزمایشی
تمدید قرارداد فرم تمدید قرارداد(عضو قراردادی)
درخواست پایه تشویقی درخواست اعطاء پایه تشویقی
کارمند نمونه دستورالعمل انتخاب کارمند نمونه
ماموریت درخواست مأمور به خدمت شدن به دانشگاه
مرخص بدون حقوق درخواست مرخصی بدون حقوق

 

تقلیل ساعت کار

درخواست استعفا

درخواست بازخریدی یا قطع همکاری

درخواست بازنشستگی پیش از موعد

درخواست تمدید مأمور به خدمت در دانشگاه

درخواست مأمور شدن از دانشگاه به سایر دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی 

فرم اعمال مدرک کارکنان

فرم بند یک ماده 

فرم پیشنهاد انتصاب- تصدی مشاغل پست اعضاء در پست های مدیریتی

فرم ارائه پیشنهادها