مدیریت امور مالی

 

مدیریت امور مالی با رویکرد هدایت و هماهنگی فعالیتهای واحدهای مالی و حسابداری در دانشگاه و ارائه خدمات مشورتی و تخصصی جهت اعمال قوانین و مقررات و نظارت بر نحوه ثبت و ضبط و نگهداری حسابها با زیر مجموعه چهار اداره " اداره رسیدگی به اسناد - اداره تنظیم حساب و اعتبارات - اداره دریافت و پرداخت- اداره اموال " اقدامات لازم ر ا به سر انجام می رسانند، و این مهم با درخواست وجه از خزانه در تأمین اعتبار نسبت به تنظیم جریان نقدینگی در سطح دانشگاه و مراقبت در تأمین به موقع نیازهای مالی برای پرداخت هزینه ها، با اجرای اصول و فنون حسابداری و نیز قوانین و مقررات مالی، محاسباتی و معاملاتی از طریق بررسی های منظم و ادواری نهایتاً به تهیه و تنظیم و نگهداری حساب ها جهت تهیه و تنظیم گزارش تفریغ بودجه در پایان هر سال مالی و ارسال آن به مراجع ذیربط و مدیریت دانشگاه صورت می پذیرد.